Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 04 2013

effyismylove
Emocje, uczucia deptałem, robiłem sobie z nich kpiny. Wpadłem w złe towarzystwo, chlałem i ćpałem, byłem pewien siebie jak nigdy.
— Pezet
Reposted fromObscurity Obscurity viacocosugar cocosugar
effyismylove
Wie pan, wszystko jedno czy ma się przed sobą sto lat, rok czy tydzień, zawsze ma się przed sobą wszystko.
— Jerzy Pilch "Bezpowrotnie utracona leworęczność"
Reposted frometerycznie eterycznie viacocosugar cocosugar
effyismylove
A żyć możesz tylko dzięki temu, za co mógłbyś umrzeć.
— Antoine de Saint-Exupéry
Reposted fromObscurity Obscurity viacocosugar cocosugar
effyismylove
Reposted fromcoteraz coteraz viacocosugar cocosugar
effyismylove
5255 6e30
effyismylove
Pierwszy podmuch wiosny budzi lęk.
Porcja ciepłych złudzeń przenika do serc. 
— Coma

March 03 2013

effyismylove
effyismylove
4396 5d6e
effyismylove
5400 cd9c
Reposted fromfirefly31 firefly31 viapsychoviolet psychoviolet
effyismylove
effyismylove
Późno w nocy, gdy ty żyjesz na całego, ja nie mogę spać.
— Kings Of Leon - Use Somebody
effyismylove
9798 560a
Reposted fromtulipanowa tulipanowa
effyismylove
5250 0af1
Reposted fromdusix dusix viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
effyismylove
And we were lovers
Now we can't be friends
Fascination ends
— crystal castles ft. robert smith
Reposted fromfrenzy frenzy viacocosugar cocosugar
effyismylove
0594 72f5
Reposted frommancia mancia viacocosugar cocosugar
effyismylove
effyismylove
5101 1b32
Reposted fromaaajlajk aaajlajk viacocosugar cocosugar
effyismylove
4029 44a5
Reposted fromcountingme countingme viacocosugar cocosugar
effyismylove
4762 215c
Reposted fromxoxo xoxo viacocosugar cocosugar
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl